Občianske združenie KUNIGUNDA

PRISPEJTE NÁM 2% Z DANE

Základné informácie o občianskom združení


Občianske združenie KUNIGUNDA združuje organizácie a ľudí, v súlade so zákonom SR číslo 83/1990 Zbierky zákonov o združovaní občanov v znení zákona, ktorí majú záujem o rozvoj a obnovu Podolínca, klenotu kultúrneho a svetového dedičstva. Cieľom je nielen získanie prostriedkov na obnovu Podolínca, ale aj oživenie a zintenzívnenie kultúrno-spoločenského života.


Občianske združenie KUNIGUNDA vzniklo 11. mája 2011 v Podolínci, z podnetu obyvateľov Podolínca a jeho okolia, na základe udržiavania a oživovania ľudových zvykov, tradícií a obnovu kultúrnych pamiatok. Občianske združenie určitým morálnym spôsobom dohliada aj na zachovanie identity tohto vidieckeho osídlenia, aby nedošlo k ohrozeniu tejto výnimočnej lokality svetového dedičstva nežiaducimi aktivitami rôzneho druhu. Podieľa sa na obnove kultúrneho dedičstva pre vyžitie tohto potenciálu v cestovnom ruchu so zameraním na ekologickú a kultúrnu turistiku.


Združuje dobrovoľníkov, ktorí pracujú v tejto neziskovej inštitúcií s entuziazmom pre lepšie vnímanie a zviditeľňovanie obce Podolínec aj za hranicami regiónu. Členmi združenia sa môžu stať fyzické a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami združenia a aktívne podporujú jeho poslanie a ciele.


Hlavné ciele združenia sú:


a) Obnovovať historické a kultúrne pamiatky a tradičné remeslá,

b) Rozvíjať tvorivú činnosť a pozdvihovať kultúrnu a duchovnú úroveň občanov Podolínca,

c) Zvyšovať environmentálne povedomie občanov,

d) Starostlivosť, ochrana a tvorba životného prostredia,

e) Vytváranie prostredia a podmienok pre rozvoj vidieckej turistiky, agroturistiky,

f) Získavanie hlbších poznatkov o meste Podolínec, vrátane jeho propagácie formou drobných publikácií, besied a prednášok,

g) Organizovanie spoločenských podujatí kultúrneho, športového alebo spoločenského charakteru.


Činnosť sa zameriava najmä na:


a) Zachovávanie kultúrnych hodnôt a tradícií, oprava kultúrnych pamiatok,

b) Prácu s deťmi a mládežou, ale aj osobami vyčlenenými so spoločnosti s cieľom dosiahnuť ich sociálnu inklúziu,

c) Environmentálnu výchovu, umelecké akcie, kultúrny život,

d) Spolupráca s profesionálnymi a amatérskymi umelcami a ich podporovanie,

e) Organizovanie individuálnych a spoločenských výstav, prednášok, besied, koncertov, táborov, kultúrnych večerov a divadelných predstavení,

f) Spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy, a s inými občianskymi združeniami a organizáciami.


Viac sa dozviete v stanovách Občianskeho združenia KUNIGUNDA.


Kontaktná adresa:


Občianske združenie KUNIGUNDA

Nám. Mariánske 20/20

065 03 Podolínec


IČO: 42232287

DIČ: 2023399213


Email: kunigundapodolinec@gmail.com

Tlačivá pre 2% z dane pre naše Občianske združenie Kunigunda nájdete na bočnom oltáriku vo farskom kostole.


Číslo účtu: 3080740853 / 0200 VÚB a.s. (IBAN: SK78 0200 0000 0030 8074 0853)